سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
سید مصطفی رضایی جمنانی – ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان مازندران
مرجان مرادیان سرخی – شرکت توزیع نیروی بر استان مازندران
حمیدرضا تقی زاده – شرکت توزیع نیروی بر استان مازندران

چکیده:
سوانح طبیعی یکی ازبحرانهایی است که امکان پیش بینی آن بسیارمشکل و یاغیرممکن است معمولا پس ازوقوع هرسانحه طبیعی وضعیت تامین نگهداری و توزیع موادغذایی ودارویی و خدماتی با هرج ومرج و بی نظیمی شدید همراه می باشد و مشکلات بیشماری برای افراد اسیب دیده و مسئولین ایجاد می نماید درنتیجه یکی ازمهمترین وظایف افراد مسئول برنامه ریزی و ایجادمراکز خدماتی درمنطقه ای مناسب برای کمک رسانی سریعتر به افراد اسیب دیده می باشد تحقیق حاضر ازدوسناریو تشکیل شده است درسناریو اول باK اجرای الگوریتم هایی که درگذشته پیشنهاد شده K اولویت کوتاهترین مسیر را بدست می آوریم و سپس درسناریو دوم باارایه یک مدل دوهدفه سعی میشود که درصورت تخریب مسیرهای ارتباطی تخصیص داده شده درکمترین زمان و هزینه بهترین سیاست تعمیر یا استفاده ازامکانات پیشرفته حمل و نقل یا جایگزینی مسیرهای ارتباطی اسیب دیده با اولویت بعدی اتخاذشود سپس مدل دوهدفه ارایه شده دراین تحقیق باروش برنامه ریزی ارمانی فازی حل گردیده و با چندمسئله به اعتبارسنجی مدل پرداخته میشود سپس با درنظرگرفتن شبکه مسیرهای استان مازندران به عنوان نمونه موردمطالعه درابتدا طبق الگوریتم ارایه شده K اولویت کوتاهترین مسیر تعیین شد و بادرنظر گرفتن یک حادثه میزان تخریب مسیرهای ارتباطی محاسبه گردید و با مدل دوهدفه ارایه شده درسناریوی دوم بهترین سیاست تعمیر یا استفاده ازامکانات پیشرفته یاجایگزینی مسیر با اولویت بعدی تعیین گردید و درنهایت زمان و هزینه بدست آمده ازاین مدل بازمان و هزینه کمک رسانی درواقعیت موردمقایسه قرارگرفت و مشاهده شد که این مدل زمان و هزینه به مراتب کمتری نسبت به آنچه درواقعیت اتفاق افتاده است دارد