سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لاله کاردر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشجوی م
علی فلاح – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ریحانه سپهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عطیه بامدادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله از روش خوشه یابی تفریقی که بر اساس روش شناسایی سیستم های فازی می باشد و از مکانیزم استدلال سو گنو برای مدلسازی مسائل توالی عملیات استفاده شده است . از این روش می توان برای ساختن یک مدل فازی برای مسائل توالی عملیات با استفاده از یک توالی موجود (داده خروج ی) و ویژگی های عملیات (داده ورودی ) استفاده نمود . از مسئله جریان زمان وزن دار تک ماشین برای ساختن مدل پیشنهادی استفاده شده است . از سه مجموعه داده با اندازه های متفاوت برای بررسی تأثیر اندازه داده در مدلسازی استفاده شده است . در نهایت، یک جستجوی پارامتری بر روی پارامترهای مختلف خوشه یابی جهت شناسایی بهترین مدل انجام گرفته است. بر اساس نتایج جستجوی پارامتری، مقادیری از پارامترها که بیانگر بهترین مدل میباشند، تعیین شده است.