سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

توحید محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سیدرضا صالح – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ، تبدیل انرژی
حمید ممهدی هروی – استادیار، عضو هیأت علمی

چکیده:

در این مقاله یک سیستم فازی به منظور شستشوی قطعات صنعتی طراحی شده است. ابتدا با تعیین پارمترهای موثر در پاک کنندگی قطعات آلوده صنعتی و انجام آزمایش در سطوح مختلف عاملها، میزان پاک کنندگی آلاینده ها از دو فلز با جنس های مختلفاستخراج گردیده است. سپس با معرفی متغیرهای زبانی ورودی و خروجی در سیستم فازی و قوانین فازی، پیاده سازی سیستم فازی برای تعیین میزان پاک کنندگی هر فلز با سختی های مختلف با نرم افزارMATLABانجام شده است. مقایسه نتایج بدست آمده از پاک کنندگی آلاینده های قطعات در روش آزمایشگاهی و سیستم فازی اختلاف میانگین ۳ درصدی را نتیجه داده است که خروجی مناسبی از سیستم فازی طراحی شده است