سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مسعود بهشتی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان
رضا روستاآزاد – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحمودرضا پیشوایی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مطالعات نشان می دهد فرایند ازدیاد برداشت میکروبی بروش درونی (MEOR) بدلیل آسانی و ارزانی و راندمان بالا در سالهای اخیر بشدت مورد توجه قرار گرفته است در این راستا و جهت پیش بینی عملکرد سیستم درمقیاس بالا و شرایط مختلف، مدلسازی انتشار محیط میکروبی در محیط متخلخل و مخازن غیر ترکدارمدتی است موضوع تحقیق و پژوهش قرار گرفته است.
جهت تحقق این امر معادلات موازنه جرم و معادله دارسی با یکدیگر تلفیق شده اند و در ادامه با کارگیری معادلاتی جهت برآورد میزان کاهش تخلخل و تراوایی محیط متخلخل و میزان تنگی مجاری عبوری در مخازن بواسطه چسبیدگی میکروبی به دیواره هاو در نهایت استفاده از روابط سینتیک رشد میکروبی جهت تعیین میزان تولید باکتری و برآورد میزان تغییر غلظت مواد مغذی و محصولات متابولیکی مدلسازی کامل می شود.
درسالهای اخیر فرایندهای ازدیاد برداشت میکروبی در مخازن شکافدار طبیعی نیز به اجرا در امده و مورد توجه قرار گرفت است ولی مدلسازی ریاضی در این رابطه مشاهده نشده است. بنابراین با توجه به آنکه در عملیات ازدیاد برداشت میکروبی، عملکرد میکروارگانیزم ها در محیط متخلخل مخازن شکافدار نفتی با تخلخل چندگانه و در محیط حاوی نفت، آب و مواد مغذی (Nutrient) در میزان کارایی روش بسیار تعیین کننده است لذا جهت برآورد دقیق سرعت رشدو انتقال میکروارگانیزم ها و میزان غلظت وپراکندگی مواد مغذی و مواد تولیدی (Metabolite) درمحیط مخازن شکافدار نفتی، مطالعه هیدرودینامیک سیستم و توسعه یک مدل ریاضی جامع، گسترده و کارا اجتناب ناپذیر است.
درتحقیق انجام شده مدل پیشنهادی جهت برآورد میزان انتشار محیط کشت میکروبی در مخازن شکافدار و در حضور آب و محیط نفتی در مختصات کارتزین، سه بعدی و چند جزیی ارائه شده است در این مدل پارامترهای پراکندگی، انتشار، تولید و مرگ سلولی، حرکت میکروبی به سمت مواد غذایی، چسبیدگی و کنده شدن میکروبی به دیواره ها و تجمع مورد استفاده قرار گرفته است.
همچنین جهت تخمین میزان تغییر تخلخل، تراوایی و پدیده گرفتگی مجاری عبوری و سینتیک رشد وتبدیل میکروبی روابطی بکار برده شده است.