سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد میرزایی – گروه مهندسی پلیمریزاسیون، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
علی کیاشمشکی – گروه مهندسی پلیمریزاسیون، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
محمد دانشگر – گروه مهندسی پلیمریزاسیون، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
سیدیوسف سیدبنکدار – گروه مهندسی پلیمریزاسیون، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

این کار تحقیقی مدل کامل فرایند تولید پلی اتیلن با تکنولوژی راکتور بستر سیال شامل بخشهای راکتور ، حلقه گاز برگشتی و گاززدایی از پودر پلی اتیلن حاصل توسط نرم افزارAspen Polymer Plus توسعه یافت. راکتور بستر سیالبصورت یک راکتورCSTR که متشکل از دو فاز پلیمر و گاز می باشد فرض گردید. درصد فاز گاز از روابط تجربی موجودبرای میزان تخلخل در راکتورهای بستر سیال تخمین زده شد. از معادله حالت پنگ-رابینسون برای جریانهای غیر پلیمری و از معادله حالت سانچز-لاکمب برای جریانهای پلیمری در پیش بینی تعادل فازی جریانهای موجود در فرایند استفاده گردید. برای تعیین صحت مدل توسعه یافته، واحد تولید پلی اتیلن در پتروشیمی تبریز در حالت عملیاتی خشک شبیه سازی گردید و نتایج حاصل از آن مانند دمای راکتور، میزان تولید پلی اتیلن، بار حرارتی مبدلهای حرارتی و توان کمپرسورها نشان می دهد که به مقادیر صنعتی آنها نزدیک می باشند. سپس با تغییر شرایط عملیاتی از حالت خشک به چگالشی توسط اضافه کردن پنتان بعنوان جزء خنثی به ترکیب درون راکتور، تاثیر آن بر میزان تولید و عملکرد تجهیزات فرایندی بررسی شد. نتایج نشان داد که با حضور ۴/۳%مولی پنتان در ترکیب ورودی به راکتور که معادل ۱۰ % وزنی مایعدر ورودی راکتور می باشدمیزان تولید تا ۵۲ % افزایش خواهد داشت، ضمن اینکه نیازی به تغییر تجهیزات اصلی فرایند مانند راکتور، کمپرسور و مبدلهای حرارتی نمی باشد.