سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدطه سیدمصطفوی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی داروسازی، شرکت پژوهشگران نانوفناوری،
شهره فاطمی – دکتری مهندسی شیمی، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، دان

چکیده:

مدل ریاضی که در این مقاله پیشنهاد م یشود، قابلیت پیش بینی رفتار غشاهای امولسیونی و همچنین پروفیل غلظت را در طول برج استخراج دارا م یباشد. از این مدل جهت به دست آوردن ضخامت غشا امولسیونی استفاده م ینماییم. در مدل ازضرایب کلی انتقال جرم جهت رسیدن به مدل دلخواه بهره گرفته و با نتایج تجربی حاصل از استخراج داروی پن یسیلین Gمطابقت ومقایسه شد. در نهایت نیز تاثیر پارامترهای دور همزن، نسبت حجمی فازها و عدد پکلت را روی مدل بررسی کردیم و نتایج آنرا تحلیل نمودیم. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مدل ارائه شده میتواند مقدار قابل قبولی از ضخامت را غشائ مورد نیاز جهت جداسازی را بدست اورد.