سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان صبوحی – دانشجوی کارشناسی ارشد – گروه خودروسازی سایپا – دانشگاه علم و صنعت ایران –
پریسا حسینی تهرانی – دانشیار – گروه خودروسازی سایپا – دانشگاه علم و صنعت ایران – گروه مهندسی خ

چکیده:

در این مقاله فرایند Fillet rolling یک میل لنگ در نرم افزار Ansys مدلسازی شده است. فرایند Fillet rolling برای سالهای زیادی به منظور بهبود عمر خستگی میل لنگ استفاده شده است. با این فرایند می توان یک تنش پسماند فشاری در سطح گوشه میل لنگ بوجود آورد.
به منظور بررسی منطقه پلاستیک و همچنینبررسی نحوه توزیع تنش های پسماند بوجود آمده در سطح گوشهمیل لنگ از یک مدل اجزا محدود۲ بعدی الاستیک ـ پلاستیک استفاده شده است . به منظور استفاده از این مدل اجزا محدود دو بعدی، در بررسیهای مربوط به نحوه توزیعتنشهای پسماند، میزان عمق فرورفتگی ناشی از رولینگ سطح گوشه میل لنگ و همچنینپروفیل سطح رول شده بعد از باربرداری به عنوان پارامتر مقایسه کننده با نتایج حاصل از رولینگ واقعی( که پروفیل سطح آن بعد از رولینگ با روش پرتو نگاری بدست آمده است) مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله همچنینتأثیر هندسه غلطک بر روی میزان و توزیع تنشهای پسماند مورد بررسی قرار گرفته است.