سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر حسن رضایی – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
مسعود حاجی علیلوی بناب – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاه با استفاده از روش پردازش تصویری به بررسی تراکم دینامیکی و عوامل مختلف تاثیر گذار بر آن با استفاده از مدلسازی فیزیکی ماسه سست پرداخته می شود. این تکنیک بر اساس تقسیم بندی تصاویر گرفته شده از توده خاک تحت تغییر شکل به پچ های متعدد و اندازه گیری میزان جابجایی پچ ها مابین تصاویر متوالی با کمک پردازش تصویری استوار است. ضربات بوسیله وزنه های نیم استوانه ای فلزی بر سطح ماسه وارد گردیده و اثر عواملی مانند وزن، ارتفاع سقوط و سطح مقطع کوبه، شدن انرژی کوبش، فشار تماسی و تعداد ضربات، به منظور بهینه سازی عملیات کوبش مورد بررسی قرار گرفته و رابطه ای میان عوامل تاثیر گذار بر تراکم و میزان عمق تاثیر بر قرار شده است. پس از هر ضربه قطر و عمق حفره ایجاد شده اندازه گیری شده است. جهت ارزیابی نتایج مدل، مقایسه مابین نتایج حاصل و نتایج اندازه گیری شده در سایت های عملیاتی و نتایج مورد انتظار از مدلهای عددی نشانگر تطابق خوبی بوده است.