سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هاشم صباغان – مرکز تحقیقاتی شبیه سازی و طراحی فرآیندها گروه مهندسی شیمی، دانشکده ف
رحمت ستوده قره باغ – مرکز تحقیقاتی شبیه سازی و طراحی فرآیندها گروه مهندسی شیمی، دانشکده ف
نوید مستوفی – مرکز تحقیقاتی شبیه سازی و طراحی فرآیندها گروه مهندسی شیمی، دانشکده ف

چکیده:

رایزر یک بستر سیال شده گردشی به سه ناحیه تقسیم می گردد ناحیه شتاب گیری، ناحیه کاملا توسعه یافته و ناحیه کاهش شتاب . ناحیه شتاب گیری بین سطح بالائی بستر چگال پائینی و ناحیه کاملا توسعه یافته قرار دارد . در این تحقیق با تلفیق معادلات پا یه و روابط همبسته تجربی هیدرودینامیک ناحیه شتاب گیری مدلسازی گردیده است . فرض اصلی این مطالعه این است که ذرات جامد به صورت کپه های ذرات جامد در رایزر به سمت بالا حرکت می کنند بنابراین مدل سازی بر پایه موازنه نیرو بر روی یک کپهء منفرد ذرات جامد توسعه می یابد . خواص کپه های ذرات جامد از روابط همبسته موجود درمنابع علمی در دسترس تخمین زده می شود ، نتایج مدل نیز نسبت به داده های موجود در این منابع مقایسه می شو ند . برخلاف مطالعات بر پایه ذرات منفرد جامد، نتایج این مطالعه تطابق خوبی با داده های تجربی نشان می دهد بنابر این می توان نتیجه گرفت که کپه های ذرات جامد کنترل کنندهء هیدرودینامیک ناحیه شتاب گیری در رایزر بسترهای سیال شده گردشی هستند و مدل پیشنهاد شده فوق میتواند برای شناخت صحیح هیدرودینامیک ناحیه شتاب گیری مورد استفاده قرار گیرد .