سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کیوان شایسته – ھیات علمی گروه مھندسی شیمی دانشگاه محقق اردبیلی
امیر حیدری – ھیات علمی گروه مھندسی شیمی دانشگاه محقق اردبیلی
داود خجسته – ھیات علمی گروه ریاضی دانشگاه محقق اردبیلی
مریم عبدالرحمتی – فارغ التحصیل کارشناسی مھندسی شیمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در این مقاله مدلی شبه پایا جهت مدلسازی مبدل کاتالیستی سه منظوره مورد بررسی قرار گرفت.فرآیند بصورت آدیاباتیک بوده و توزیعی مساوی از شدت جریان گاز در ه ر کانال مونولیت در نظر گرفته شد .سپس به مدلسازی انتقال حرارت و جرم بهمراه واکنش های شیمیایی و دمایLight- offو تاثیرات دمای گاز ورودی پرداخته شد.همانگونه که ملاحظه می شود دمای Light- off بعنوان یکشاخص مهم جهت مقایسه مورد بررسی قرار گرفت, مقایسه نتایج بیانگر این است که عملکردLight – off تحت تاثیر دمای گاز ورودی می باشد . معادلات حا صل از موازنه جرم و انرژی در این مدل سازی توسط روش اختلاف محدود صریح برای دمای جامد و حل دستگاهn معادلهn مجهول به روش نیوتن رافسون برای غلظت جامد توسط نرم افزار Matlab حل شد. نتایج بصورت نمودارهایی ارائه گردید.نتایجحاصل از مدلسازی با نتایج ارائه شده در مقالات متعدد تطابق دارند