سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد اکبری فرمانبر – گروه مهندسی برق- الکترونیک کرمانشاه، دانشگاه رازی، دانشکده فنی-مهن
قاسم عازمی – گروه مهندسی برق- الکترونیک کرمانشاه، دانشگاه رازی، دانشکده فنی-مهن

چکیده:

این مقاله به ارائه یک مدل محاسباتی مبتنی بر بخش، از نحوه درک تصاویر با الهام از سیستم بینایی انسان می پردازد. روش بخش بندی محاسباتی ارائه شده در این مدل، با الگوبرداری و انطباق
زیاد با خصوصیات درکی انسان، مستقل از شکل تصاویر م یباشد، و این مدل در گستره وسیعی از اشکال، مستقل از شکل آنها به درستی عمل می کند. بینایی انسان شکل اشیاء را براساس بخش های تشکی لدهنده آن و ارتباط فضایی بین این بخش ها درک می کند. بر این اساس ابتدا جهت توصیف تصویر، الگوهای خارجی تصویر را به عنوان الگوهای غالب سیستم بینایی معرفی کرده، سپس توسط آنها، نقاط با حداقل انحنای منفی را استخراج کرده و با مشخص کردن مرز بخش ها به کمک این نقاط، به بخشبندی تصویر میپردازیم. جهت بهینهسازی یافتن خطوط مرز، به کمک سه ضریب محاسباتی هندسی از الگوهایی منطبق بر شاخصهای بینایی انسان بهره گرفته شده است، و نهایتا تشخیص الگو و درک نهایی تصویر صورت می گیرد. جهت تشخیص الگو، شبکه عصبی
کوهونن بر پایه خصوصیات درکی انسان جهت دسته بندی الگوها پیشنهاد شده است، و جهت تعبیر و درک نهایی یک سیستم خبره پیشنهاد شده است که موتور استنتاج ، رو شهای ح لتناقض و پایگاه
دانش دراین سیستمها، خیلی مشابه سیستم درکی انسان عمل می کنند.