سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد هوشمندزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگ

چکیده:

به لحاظ تهاجم گسترده عوامل آلاینده زیست محیطی به منبع آب و از جمله رودخانه گرگر درشوشتر ، بحران کیفیآب به دلیل محدود نمودن امکان استخصال آب موجود و گسترش روز افزون این تهاجم، بحران کمیت را نه تنها تشدید نموده بلکه امروزه به عنوان یک بحران کمی آب فر رو مسولین و مردم استان خوزستان می باشد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش علاوه بر استفاده ازآمار طولانی مدت کیفی و آلودگی ایستگاه های هیدرومتری موجود از اهم مراکز و منابع آلوده کننده که به رودخانه گرگر تخلیه میشوند و نیز ایستگاه های مطالعاتی مسیر رودخانه نمونه برداری و همراه با اندازه گیری دبی به عمل امده است. در تحقیق حاضر از نتایج ۸۱ نمونه که از تاریخ مرداد ماه ۱۳۷۵ الی شهریور ۱۳۷۷ توسط اداره کل امور استان خوزستان برداشت استفاده شده است. نتایج انالیز و آمار و اطلاعات حاصله جمع اوری و متوسط، حداکثر وحداقل پارامترهای مذکور تعیین و اثرات احتمالی آنها بر روی مصارف آب رودخانه و بالاخص از لحاظ شرب و در قیاس با استانداردها و حدود مجاز داخلی و بین المللی در این مقاله مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.