سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عبدالحمید اشراق نیا جهرمی – عضو هیات علمی دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی شریف
روح اله ایقانی یزدلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی دانشگاه صنع

چکیده:

این تحقیق به بررسی تحلیلی موضوع جانشینی گاز طبیعی به جای فرآورده های نفتی ( بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع ) در ایران از طریق مدلـساز ی در دو قالـب مختلـف در سـه بخـش اقتـصاد ی ( خـانگ ی – تجـار ی، صـنعت و حمل ونقل ) می پردازد . در قالب اول، با بکارگیری تکنیک تلفیق داده های سری زمانی و داده های مقطعی ٣ ، مـدلها ی متنـوع ی برای تقاضای گاز طبیعی و فرآورده های نفتی، تخمین زده شده و سپس تقاضای گـاز طبیعـ ی و فـرآورده هـا ی نفتـ ی و رونـد جانشینی در بخشهای اقتصادی برای دوره ۵۹۳۱ – ۴۸۳۱ پیش بینی و مورد تحلیل قرار می گیرنـد . در قالـب دوم، بـا اسـتفاده از همان داده های قبلی، مدلسازی توابع ترانسلوگ ٤ با تکنیک رگرسیون بهظ اهر نامرتبط ٥ ، در ۲ بخـش اقتـصاد ی مـصرف کننـده عمده گاز طبیعی ( خانگی – تجاری و صنعت ) انجام می شود . کششهای قیمتی متقـاطع بدسـت آمـده حکایـ ت از جانـش ینی گـاز طبیعی به جای فرآورده های نفتی در گذشته و در حال حاضر دارند، اما روند این جانشینی بدلیل کوچک بودن مقدار عـدد ی کششها، کند می باشد .