سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری
حمید عبادی – استادیار دانشکده مهندسی نقشه برداری
سلمان احمدی – دانشجوی دکتری فتوگرامتری

چکیده:

مدیریت و هدایتجابجایی انسان و کالا در سطح معابر یک شهر، باهدف افزایش سرعت، امنیت و کاهش هزینه حمل و نقل مهمترین هدف ایجاد سیستمهای حمل و نقل شهی است. کارکرد این سیستم وابسته به وجود زیر ساختهای لازم و نیز قرارگیری مناسب اجزا مختلف آن و نیز هماهنگی این اجزا با یکدیگر است. یکی از مهمترین زیر ساختهای سیستم حمل و نقل پارکینگهای عمومی هستندکه نقش عمده ای در کاهش پارکحاشیه ای و روانی ترافیک ایفا می کنند. پارکینگهای عمومی زمانی می توانند کارایی لازم را داشته باشند که درمکان مناسبی احداث شوند. در حال حاضر مکانیابی پارکینگهای عمومی به روش سنتی و با بازدید از محل انجام می گیرد. در این روش مکانهای انتخابی فقط با لحاظ نمودن تعداد محدودی از پارامترها مانند قیمت زمین انجام می گیرد. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) که علم و فناوری تجزیه و تحلیل داده های مکان مرجع می باشد، توانایی تلفیق تعداد زیادی پارامتر را بصورت همزمان دارد. GIS سیستمی مناسب جهت تصمیم گیریهای چند معیاره مانند مکانیای می باشد.از مشکلات رایج در فرایندهای مکانیابی با استفاده از GIS انتخاب روش وزندهی و روش تلفیق مناسب لایه ها می باشد. در این مقاله ضمن ارائه الگویی مناسب جهت مکانیابی بهینهپارکینگهای عمومی به وسیله GIS به مقایسه روشهای مختلف وزندهی به لایه های مکانیای پارکینگ ، نیز پرداخته شده است. با اسفتاده از روشهای وزندهی نظیر همبستگی آماری، Fuzzy AHP ، Structured AHP, AHP three degree چهار سناریوی مکانیابی پارکینگ ایجاد شده و در ادامه با مقایسه این سناریوها روش وزندهی مناسب انتخاب شده است.