سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حامد ادب – کارشناس ارشد پژوهشی گروه تغییر اقلیم – پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد
منوچهر فرج زاده – استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس تهران
پرویز ضیاییان – استادیار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی
اسماعیل فیله کش – کارشناس ارشد پژوهشی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان سبز

چکیده:

ما با مدل سازی موضوعات واقع در سطح جهان را برای تبیین پیچیدگی های آن به کار می بریم، یکی از این موضوعات مسئله کشاورزی و تأثیرات متقابل آن با محیط جغرافیایی است، که این امر باعث فشار روز افزون به زمین بدون توجه به توانمندی های محیطی آن شده است . از این رو در راستای تولید محصولات خاص کشاورزی برای مناطق، شناخت قابلیت های محیطی آن امری ضروری است در این راستا با سود جستن از تکنیک توانمند GIS به ارائه چشم انداز و ساختار مناسب کشاورزی پایدار مناطق پرداخته می شود و به مدیران این بخش در انتخاب محور توسعه پایدار مناطق کمک شایانی را نموده است . دانه های روغنی به عنوان ماده اولیه روغن نباتی از جمله محصولات استراتژیک در کشور ما به حساب می آید . در این تحقیق پس از انجام عملیات آماری و جمع آوری اطلاعات محیطی و نمونه گیری ۲۴ مزرعه کلزای پاییزه در سال زراعی ۱۳۸۳-۸۴ شهرسنان سبزوار با GPS و مشخص شدن عملکرد این مزارع و مقایسه آن با عوامل محیطی دهگانه مؤثر بر رشد کلزای پاییزه، اقدام به مدل سازی رگرسیون چند متغیره در محیط SPSS کرده، سپس با اجرای مدل ها در محیط Arc map و تست و برازش مدل ها به صورت درون گروهی و برون گروهی اقدام به انتخاب مدل Backward کرده، سپس به تست مدل مذکور با عملکرد مزارع انتخابی کرده تا میزان خطای مدل نهایی با شرایط واقعی عملکرد مزارع کلزای انتخابی به دست آید، آزمون آماری بیان گر آن است که روش Backward از قابلیت بالایی نسبت به روش Enter و Stepwise در برآورد عملکرد این محصول تا میزان ۸۶ درصد است . نتایج بیان گر آن است که مناطق مستعد کشت کلزای پاییزه شهرستان سبزوار در مناطق دشتی قرار دارند .