سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر سیه سرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دریا، فیزیک دریا، دانشکده علوم و فنون دریا
مسعود ترابی آزاد – استادیار گروه علوم دریایی، فیزیک دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دا
افشین محسنی آراسته –
رحیم افتخاری –

چکیده:

طی گشت تحقیقاتی راپمی ۲۰۰۱ پارامترهای فیزیکی دما، شوری و چگالی و پارامتر شیمیایی Ph در خلیج فارس را اندازه گیری شدند. محدوده ایستگاههای انتخابی برای اندازه گیری این پارامترها کل خلیج فارس را شامل می شد. البته این اندازه گیری ها به صورت گسسته از منطقه مورد مطالعه صورت گرفته است. در تحقیق حاضر به مدلسازی مکانی این پارامترها با کمک تحلیلگر زمین مکانی نرم افزار ArcGIS9.2 پرداخته شده است که حاصل کار، ایجاد نقشه های پیوسته ای از پارامترهای حاضر در اعمال مختلف با اعتبار (validation) بالا می باشد. این نقشه های هوشمند این قابلیت را دارند که با کلیک کردن نشانگر ماوس مقدار پارامتر مورد تحلیل هر مختصات مکانی را در ناحیه مورد مطالعه ارائه دهند.