سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سارا ترکمنی – دانشجوی دکترای مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی
جلال شایگان – دکترای مهندسی شیمی و عضو هیات علمی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهند

چکیده:

آب یکی از منابع اساسی مورد نیاز بشر میباشد ؛ ممکن است در بعضی از مناط ق ، منابع آبهای سطحی محدود باشد و یا دسترسی به آنها آسان نباشد در این شرایط میتوان با حفر چاه ، آبهای زیرزمینی را مورد بهره برداری قرار داد . با توجه به رشد جمعیت کشور و محدود بودن آبهای سطحی ، برداشت روز افزون از آبهای زیرزمینی در نقاط مختلف کشور قابل مشاهده است . نیاز مستمر به آب آشامیدنی و افزایش روز افزون منابع آلاینده ، لزوم بررسی دقیق میزان آلاینده های ورودی به آبهای زیرزمینی و مدلسازی ریاضی چگونگی پخش آنها را روشن میسازد زیرا تنها اتکا به نمونه برداری و انجام آزمایشات در این زمینه، زما نبر و مستلزم صرف هزینة زیاد بوده و از طرفی تعداد نقاط نمون هبرداری محدود م یباشد به همین دلیل می توان اذعان داشت که مطالعات بر روی مدلسازی ریاضی نشر آلایند هها و تبدیل آن به نر مافزار تخمین و ارزیابی دامنه و شدت بحران رخ داده، منجر به صرفه جویی قابل ملاحظ های در وقت ، زمان ، نیروی کار و هزینه م یگردد.
در این مقاله، مدلسازی ریاضی پراکنش آلاینده های محلول در آبهای زیرزمینی برای حالتی که میزان نشتی تابع زمان و متغیر بوده، با استفاده از روش تفاضل محدود ارائه شده است.