سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد فاتحی مرجی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه یزد
علیرضا حاجی باقر پور – کارشناسی مهندسی معدن، دانشگاه یزد

چکیده:

یکی از بحثهای مهم در آتشباری کنترل شده محاسبه فاصله ردیفی بهینه بین چالها می باشـد کـه می تواند اثرات مهمی در تخریب دیواره نهایی معدن ومقدا ر عقب زدگی داشته باشد . در این مقالـه
مدلسازی نحوه انتشار ترک در اطراف دو چال با فاصله ردیفهای مختلف انجام شده که با توجه به آن، مقدار فاصله ردیفی بهینه بدست می آ ید . این مدلسازی توسط یک برنامه کامپیوتری ( به زبان
فرترن ) انجام شده ،که بر مبنای یکی از روشهای المان مرزی به نام روش ناپیوستگی جابه جایی (DDM)می باشد . در این مطالعه از روش ناپیوستگی جابـه جـایی(DDM)و بـا بـه کـار گیـری
المانهای با مرتبه بالا ( کوادراتیک ) به نحوه بـسیار خـوبی در محاسـبه تنـشها وجابـه جـایی هـا دراطراف حفره ها وترکها وبخصوص نوک ترک اسـتفاده شـده اسـت ، ایـن مـدل یـک مـدل شـبه
استاتیکی بوده یعنی بعد از مرحله انتشار امواج و تشکیل شدن ترک ها وبا توجه به فشارگازهای محبوس شده در داخل چال، نحوه انتشار ترکها ی شعاعی در اطراف چال ها را مورد مطالعه قرار
می دهد . این مدلسازی بر روی چال هایی که به ترتیب دارا ی دو و هـشت تـرک متقـارن هـستند انجام گرفته ونحوه انتشار ترک در اطراف آنها با توجه به فشار گاز حاصل از انفجار در داخل چال
بررسی شده است . در تمامی بحثهای بالا و در برنامه مورد نظر از اصـول مکانیـک شکـست خطـی(LEFM)برای بدست آوردن فاکتورهای شدت تنش KII و KIاستفاده شده است