سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهنام معتکف ایمانی – دانشیار،دانشکده مهندسی،دانشگاه فردوسی مشهد
حسین عبداله زاده – دانشجوی کار شناسی ارشد ، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این تحقیق مدل نیرویی برای پیش بینی نیروهای رزوه زنی با فرزThread Milling ارائه شده است. ، با توجه به مکانیزم برش فرز انگشتی مدل جدیدی برای پیش بینی نیروها در رزوه زنی با فرز پیشنهاد شده است. در این مدل لبه های برنده ابزار با دقت بالا مدل شده، ضخامت براده در هر لحظه محاسبه شده و در انتها مولفه های نیروی برشی بر روی ابزار بدست آمده اند. ثوابت برشی برای آلومینیوم ۷۰۷۵ بصورت تجربی بدست آمدهاند و سپس نتایج نیرویی شبیه سازی شده با نتایج نیرویی بدست آمده از تستهای عملی که بوسیله دینامومتر Kistler 9255 B اندازه گیری شده مقا یسه شده اند. نتایج بدست آمده موید این مطلب است که مدل پیشنهادی با دقت بسیار بالایی نیروهای فرآیند رزوهزنی با فرز را پیشبینی میکند