سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزاد ژاله فر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، تهران، ایران، موسسه تح
مجید صنایع پسند – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده:

هسته فرومغناطیسی آثار مهمی بر رفتار ترانسفورماتور قـدر ت در فرکانس هـای پـایین دارد . جهـت تحلیـل بهتـر رفتارهـای ترانسفورماتور و مدلسازی دقیق آنها، بررسی رفتارهـای هسـته و اثرات آن بر روی شکل موج های جریان و ولتاژ ضروری است . در این مقاله روشی جهت مدلسازی رفتارهای فرکانس پـایین ترانسفورماتور و انعکاس آنها بر ترمینال تر انسـفورماتور ارائـه شــده اســت . همچنــین ایــن روش مدلســازی در مــورد یــک ترانسفورماتور دو سیم پیچه واقعی با نسبت ولتاژ ۲۳۰/۶۳ kVو توان نامی ۱۲۵ MVA مورد شبیه سازی قـرار گرفتـه اسـت . نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از شبیه سازی انجام شـده بـا بکــارگیری روش مدلســازی BC-Tran مربــوط بــه نــرم افــزار EMTP مورد مقایسه قرار گرفته انـد کـه مطابقـت خـوبی بـایکدیگر دارند . همچنین در حالاتی کـه روش BC-Tran قـادر به برآوردن برخی ویژگی ها نمی باشد روش مدلسـازی مطـرح شده توانایی لازم را دارا بوده است .