سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
رضا تهرانی – دانشیار مدیریت مالی، دانشگاه تهران
سمانه نیکوکار – کارشناس ارشد مدیریت مالی
امیر خانعلی پور – کارشناس ارشد اقتصاد
آذر حمیدی – کارشناس ارشد مدیرت مالی

چکیده:
بر این اساس تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوالات است که آیا بین بازده قیمت سهام شرکت های پتروشیمی حاضر در بورس اوراقبهادا تهران و بازده قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت همبستگی پویای شرطی منفی و معنی داری وجود دارد؟ بین بازده قیمتسهام شرکت های پالایشی حاضر در بورس اوراق بهادا تهران و بازده قیمت نفت خام وستتگزاس اینترمدیت همبستگی پویای شرطیمثبت و معنی داری وجود دارد؟ به دنبال پاسخ به سوالات مذکور، با استفاده از داده های ۱۳۸۶/۰۱/۰۵ تا ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ همبستگی قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت با قیمت سهام شرکت های پتروشیمی و پالایشی حاضر در بورس شامل شرکت های پتروشیمی آبادان، پتروشیمی اراک، پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی خارک، پتروشیمی فارابی، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندر عباس و پالایش نفت اصفهان توسط روش DCC مورد بررسی قرار گرفت. به استناد یافته های تحقیق شرکتهای پتروشیمی عموما دارای همبستگی شرطی منفی معنی دار با قیمت نفت خام داشته که به مفهوم سرریز شدن قیمت نفت خام بر قیمت سهام شرکت های پتروشیمی می باشد. از بین قیمت سهام شرکت های پتروشیمی صرفا قیمت سهام شرکت پتروشیمی اصفهان دارای همبستگی مثبت با قیمت جهانی نفت خام بوده لیکن این اثر مثبت برآوردی، به لحاظآماری معنی دار نمی باشد. بر این اساس، نمیتوان فرضیه اول مبنی بر جود همبستگی منفی شرطی متغیر در طول زمان مابین قیمت سهامشرکت های پتروشیمی حاضر در بورس با قیمت جهانی نفت خام را رد نمود.از طرفی، در خصوص شرکت های پالایشی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، قضیه عکس این است. بطوریکه قیمت سهام هر سهشرکت پالایشی دارای همبستگی شرطی مثبت با قیمت جهانی نفت خام داشته که معنی داری آن نشاندهنده متغیر بودن همبستگی درطول زمان می باشد. بدین مفهوم که در برخی از روزها همبستگی مثبت، و در برخی روزها همبستگی منفی بوده لیکن، اثر متوسط آنمثبت می باشد. البته، قیمت سهام شرکت پالایشگاه تبریز با نماد شبریز فاقد هبستگی معنی دار بوده هرچند این همبستگی نیز مثبت برآوردشده است. در نهایت، با توجه به یافته های تحقیق، نمیتوان فرضیه دوم تحقیق را مبنی بر وجود همبستگی مثبت معنی دار بین بازدهقیمت سهام شرکتهای پالایشی با قیمت جهانی نفت خام را رد نمود.