سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کریم مظاهری – استاد دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحمدحسین کریمیان – دانشیار، دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
سعیده خطیبی راد – دانشجوی دوره دکترا، دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله، روشی ساده و بسیار سریع برای مدلسازی و تولید شبکه سطحی ترکیبات ساده ارائه شده است که درمسائل بهینه سازی کاربرد ویژه خواهد یافت. در این روش ابتدا جسم مورد نظر به قطعاتی تقسیم شده و هر قطعه بطور مجزا مدلسازی و شبکه بندی می گردد. بدین منظور سطح هر قطعه با زیر قسمتهای مثلثی خطی مدل شده و به یک فضای دوبعدی نگاشت میشود. یک شبکه دو بعدی در این فضا تولید و با حفظ ارتباطات و همسایگی ها به سطح اصلی نگاشت معکوس می گردد. مکانیزم های کنترلی متعددی برای تضمین ترکیب نهایی مناسب در این نگاشتها مورد استفاده قرار می گیرد. بدنه های گوناگون و ترکیبات مختلف بال و بدنه با استفاده از این روش، مدلسازی وشبکه بندی سطحی گشته و نتایج آورده شده است. کاربردهای متعدد نشان دهنده توانایی بسیار خوب روش درسطح گستره ای از مسائل می باشد . در ادامه این فعالیت حل مسائل میدان جریان و بهینه سازی همزمان هندسه در حال انجام است