سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد کارآموز – استاد، دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شهاب عراقی نژاد – کاندیدای دریافت درجه دکترای مهندسی آب، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید سامان رضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای هیدرولیکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پیش بینی بارش و جریان رودخانه از مهمترین چالشهای بهره برداری از مخازن میباشد. به علت پیچیدگی مدلسازی و تفاوت ذاتی فرآیندهای تشکیل بارش و جریان رودخانه، جهت پیش بینی بلندمدت جریان رودخانه دو رویکرد مختلف پیشنهاد شده است. در رویکرد اول تنها از یک مدل برای ارتباط بین متغیرهای هیدرواقلیمی و جریان رودخانه استفاده میشود. برای پیش بینی در زمان واقعی با استفاده از این رویکرد، متغیرهای بارش، دمای هوا، رواناب و بودجه برفی مشاهده شده در زمان حال به عنوان ورودی مدل استفاده میشود. در رویکرد دوم از ترکیب دو مدل پیش بینی هواشناسی برای پیش بینی متغیرهای بارش و دمای هوا و یک مدل هیدرولوژیکی برای تبدیل متغیرهای پیش بینی شده به جریان رودخانه در شرایط موجود هیدرولوژیکی استفاده میشود. از شبکه های مصنوعی انتشار خطا به عقب و آدالاین تطبیقی برای مدلسازی با استفاده از هر دو رویکردذکر شده برای پیش بینی ماهانه جریان رودخانه زاینده رود در محل ورودی به سد زایند رود استفادهمیشود. مقایسه نتایج بدست آمده از دو رویکرد فوق نشان دهنده برتری عملکرد رویکرد دوم نسبت به رویکرد اول میباشد