سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدسعید سیف – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
سیدحمید سادات حسینی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
سیدمیثم موسوی راد – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از مهمترین روشهای افزایش سرعت شناورها، استفاده از هیدروفویل است . بر این اساس بررسی عملکرد هیدرودینامیکی هیدروفویل امر مهمی در طراحی شناورهای تندرو متکی بر آن می باشد . عواملی همچون لزجت، آشفتگی و سطح آزاد، حل تحلیلی جریان اطراف هیدروفویلها را برای ارزیابی نیروهای هیدرودینامیکی دشوار ساخته است . بطوریکه حل های تحلیلی دارای فرضیات ساده کننده مختلفی هستند و در برخی شرایط نتایج مناسبی ارائه نمیدهند . در این مقاله جریان واقعی اطراف هیدروفویل در آبهای عمیق و همچنین در عمق های غوطه وری مختلف نسبت به سطح آب مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج بدست آمده با نتایج تجربی موجود مقایسه شده است . نتایج این بررسیها میتواند در مراحل اولیه طراحی شناورهای مجهز به هیدروفویل مورد استفاده قرار گیرد . از آنجا که روش استفاده شده محدودیت های تحلیلی را ندارد، برای هرگونه فویل و در فواصل مختلف از سطح آب قابل استفاده خواهد بود .