سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه هرمزگان
مجتبی تجزیه چی – دانشگاه هرمزگان
وحید چگینی – مرکز ملی اقیانوس شناسی
حمید قاسمی زاده – کارشناس ارشد مهندسی دریا

چکیده:

دستیابی به پارامترهای جریان در محدوده کانال قشم با استفاده از مدل عددی اطلاعات مفیدی جهت تحقیقات بعدی در زمینه محیط زیست رسوب، جزر و مد و ناوبری در اختیار می گذارد لذا به کمک مدل عددی این منطقه شبیه سازی شد مدلسازی عددی این پروژه با مدل مایک ۲۱ از بسته نرم افزار دی . اچ . آی (انستیتو هیدرودینامیک دانمارک با همکاری انستیتو کیفیت آب) انجام شد. پس از تعیین مشخصات محیطی و محاسباتی برروی گره ها یک شبکه محاسباتی با مشبندی نامنظم ایجاد شد. که فواصل گره ها شبیه سازی شده در آن متغیر است از طرفی تغییرات مشخصات هارمونیک جزرومد دردو مرز باز طرفین کانال و اندرکنش جریانهای ایجاد شده سبب به وجود آمدن رفتار جزرو مدی ویژه ای در کانال قشم می شود. لذادر دو مرز باز شرقی و غربی شرایط مرزی ارتفاع اب که عمدتا ناشی از جزرو مد است اعمال شد مدل هیدرودینامیک در دو بعد و یک لایه و برای یک دوره کامل جزرومدی ۲۸ روزه اجرا شده و صحت سنجی آن با دیتاهای میدانی موجود در شرق، مرکز و غرب منطقه طرح انجام شد. نتایج حاصل از آن پس از صحت سنجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بطوریکه پس ازرسیدن به این مهم و با استفاده از خروجیها نتایج به دست آمده بررسی شد. از جمله نتایجی که در این تحقیق مورد به دست آمد، سرعت و جهت جریان و دبی خالص و جهت جریان ورودی و خروجی به کانال در این بازه زمانی می باشد.