سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر زاد زیده سرائی – دانشگاه صنعتی اصفهان
شاپور رودپیما – دانشگاه صنعتی اصفهان
اصغر عمادی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پروژه از نتایج کینتیکی واکنش آلکیلاسیون تولوئن با متانول استفاده شده و سپس با استفاده از اعمال قوانین بقاء جرم و بقاء انرژی بر روی المان مناسبی از راکتور لوله ای بستر ثابت، معادلات حاکم به دست آمده است .حل این معادلات با استفاده ازروش رانگ -کاتا مرتبه ۴ صورت پذیرفت و شرایط دمایی مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است .ابتدا حالت ای ده آل یک راکتور یعنی حالت آدیاباتیک و همدما و سپس حالتهای واقع بینانه تر یعنی غیر همدما و حالت غیرآدیاباتیک در حل مورد بررسی قرار گرفت . انتخاب پذیری ،درصد تبدیل، منحنی های توزیع دما در بستر و زمان اقامت در شرایط دمایی مختلف در راکتور محاسبه گردید و به صورت نمودار مورد بررسی قرار گرفت .