سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد اردبیلی – استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کریم عباس زاده –
اسماعیل سارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق

چکیده:

چکیده : خطاهای استاتور بخش مهمی از خطاهای مربوط به موتور القایی را تشکیل می دهند . برای استخراج ویژگ یهای خطا ١ و پیشگویی عملکرد موتورهای القایی معیوب ، احتیاج
به مدل دقیقی برای آنها می باشد . در این مقاله مدل ماشین القایی تحت شرایط خطا ی حلقه به حلقه ٢ در سیم بندی استاتور با استفاده از روش مدار معادل مغناطیسی ٣ ارائه شده است . جهت مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی با نت ایج عملی، در سیم پیچی یک موتور القایی نمونه خطای مذکور ایجاد و نتایج عملی اخذ شد. مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج عملی نشان می دهدکه تحلیل فرکانسی استات ور ومولفه های هارمونیکی ، شاخص خوبی برای تشخیص خطای حلقه به حلقه در ماشین القایی می باشند .