سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین محمدی دوستدار – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران
مرتضی نقی پور – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران
محمد عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران

چکیده:

سازه های بتن آرمه نظیر ساختمانها، پلها، سیلوها به دلایل متعددی، از قبیل خرابی های اعضای سازه ای ناشی از گذشت زمان، تأثیر عوامل محیطی مانندخوردگی، فقدان نگهداری و حفاظت اصولی ساختمان، زلزله، خرابی های ناشی از جنگ، ت غییر کاربری ساختمان و تغییر در ضوابط آیین نامه ها، در طول عمر خود ممکن است نیاز به مقاوم سازی داشته باشند. مقاوم سازی ساختمانها شامل تقویت اعضای سازه یعنی تیرها، ستونها و اتصالات آنها و دیوارها وهمچنین قابهای سازه می باشد.در میان روشهای معمول برای تقویت تیرها، روش استفاده از آرماتور معمولی خارجی روشی ساده و مؤثر در افزایش مقاومت خمشی مقطع تیر می باشد در این تحقیق توسط نرم افزار ANSYS .تیرهای بتن آرمه مسلح تقویت شده با آرماتور خارجی مدل شده و در تحلیلی غیرخطی مقاومت ، حدی و شکل پذیری آنها تعیین می گردد.تأثیر پارامترهای مختلف نظیر درصد آرماتور داخلی، نسبت دهانه برشی به عمق مؤثر، وجود و عدم وجود تغییر مکان دهنده برای آرماتورخارجی، نسبت دهانه به عمق مؤثر و نسبت فولاد بر روی مقاومت حدی و شکل پذیری تیرهای مقاوم شده مورد مطالعه قرار می گیرد . نتایج حاصله نشان می دهد که : افزایش نسبت دهانه برشی به عمق مؤثر، کاهش نیروی آرماتور خارجی، شکل پذیری و مقاومت را سبب می شود . همچنین استفاده از تغییرمکان دهنده ها شکل پذیری را کاهش داده، اما مقاومت تیر را افزایش می دهد . با افزایش نسبت فولاد داخلی نیروی آرماتور خارجی و همچنین شکل پذیری کاسته می شود . باوجودیکه شکل پذیری تیرهای مقاوم شده با این روش کاهش می یابد، اما این روش می تواند به عنوان یک روش خوب برای مقاوم سازی استفاده گردد و نهایتا “ مدل حاضر می تواند به عنوان بک روش مناسب برای تحلیل تیرهای تقویت شده توسط آرماتور خارجی بکار رود.