سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا دشت بیاض – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند
مهدی قنبریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند

چکیده:

در این مقاله اثر پارامترهای ماشینکاری بر زبری سطح کامپوزیت های زمینه پلیمری تقویت شده با فیلرها از طریق روش پاسخ سطح (RSM) مورد بررسی قرار گرفته است . چهار پارامتر ماشینکاری سرعت دورانی ، حجم ذرات تقویت کننده ، نرخ پیشروی و عمق برشی در پنج سطح مرکب مرکزی در نظر گرفته شده است . در طراحی آزمایشات از ماتریس طراحی چرخشی استفاده شده تا تحقیق پژوهشی صورت پذیرد . آنالیز واریانس (ANOVA) انجام شده جهت کنترل صحت مدل نشان می دهد که هر پارامتر به تنهایی بر روی خروجی تاثیر زیادی دارد ، ولی اثر متقابل پارامترها بر روی خروجی نامحسوس است . همچنین ، آنالیز تاثیرات تمامی پارامترهای ماشینکاری ورودی منحصرا روی پاسخ انجام گرفته است و مشاهده شده است که پارامترهای نرخ پیشروی و حجم ذرات تقویت کننده تاثیر بیشتری را بر روی زبری سطح نسبت به دو پارامتر دیگر دارند.