سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد کریمیان علی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی، دانشگاه ش
محمد محمودیان شوشتری – استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه عمران
اصغر کریمیان علی آبادی – کارشناس ناظر شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، پروژه سد تنظیمی-انحرافی کرخ

چکیده:

در این مقاله به روندیابی سیلاب های با دوره بازگشت مختلف در مخزن سد با در نظر گرفتن فیوزگیت ها در سر ریز پرداخته شده است. از آنجا که کاهش تعداد فیوزگیت ها در فرایند تخلیه سیلاب، مشخصه های جریان خروجی را تغییر می دهد، یک مدل پویا بر حسب شرایط لحظه ای نوشته شده و صحت مدل از طریق بکارگیری داده های یک سد خاکی بررسی و تایید شده است. بررسی هیدروگراف های ورودی و خروجی ، عملکرد سیستم فیوزگیت و تاثیر آن بر ظرفیت تخلیه سرریز را به صورت قابل قبولی نشان می دهد. در نهایت عملکرد این روش با عملکرد روش های مرسوم افزایش ارتفاع سد از نظر فنی و اقتصادی مقایسه گردیده است.