سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی سروشان – کارشناس ارشد مهندسی دریا، پژوهشکده قوای محرکه دریایی
سیدعلی محسن پور – کارشناس ارشد مکانیک – سازه کشتی، پژوهشکده قوای محرکه دریایی
حسین سلیمانی – کارشناس ارشد مهندسی دریا،سرپرست پژوهشکده قوای محرکه دریایی

چکیده:

هیدروفویلها در صنایع دریایی کاربردهای متنوع فراوانی دارند. مقاله حاضر خصوصیات جریانهای کاویتاسیونی برروی یک هیدروفویل را بررسی می کند توزیع فشار در اطراف این هیدروفویلهاه در حالت بدون کاویتاسیون محاسبه شد و سپس در اعداد کاویتاسیون مختلف در حالت غیردایم بدست آمده است. سپس به تحلیل و مقایسه نتایج به دست آمده برای پارامترهای مختلف کاویتاسیون از جمله بیشترین طول و عرض کاویتی، نقطه جدایی کاویتی، شکل حباب و ضرایب برا و پسا پرداخته شده است. هرچه عدد کاویتاسیون کمتر باشد طول حباب افزایش می یابد. هندسه بصورت دو بعدی و با استفاده از نرم افزارهای تولید مش بصورت سازمان یافته شبکه بندی شده و جریان دو فازی آشفته و درحالت غیردایم مدل شده است