سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسن حسینی – دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
سیدمحمدتقی بطحائی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
گئورگ قره پتیان – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله ابتدا مفهوم جدیدی از کنترل توان در شبکه های ACتوسط کنترل کننده میان فاز توان (IPC=InterphasePower Controler) ارائه میشود . این کنترل کننده مشابه یک منبع جریان وابسته عمل می کند، بنحویکه جریان در یک طرفوابسته به ولتاژ طرف دیگر وسیله است و با تغییر سوسپتانسهای آن می توان کنترل کامل روی توانهای اکتیو و راکتیو ایجاد نمود . درحالت بروز اضافه ولتاژهای سریع و خیلی سریع ) ) VFTO ناشی از صاعقه ، کلیدزنی و اغتشاشات دیگر در شبکه ( مانند اتصال کوتاه و یا متصل کردن ترانسفورماتور بی بار از طریق کابل ) ، احتمال رزونانس داخل سیم پیچ ترانس و راکتور و در نتیجه بروز اضافه ولتاژهای خطرناک در سیم پیچ ها وجود دارد . دامنه این اضافه ولتاژها در حالتهای بحرانی تا چند برابرمقادیر نامی می تواند افزایش یابد و با حفاظتهای معمولی مانند برقگیر نمی توان با آنها مقابله کرد . در این مقاله ابتدا سیم پیچ فشار قوی ترانسفورماتور IPC با استفاده از روش خط انتقال چند فازه به کمک نرم افزار MATLAB مدلسازی و شبیه سازی شده و فرکانس های نوسانی سیم پیچ در حالات گذرا ی خیلی سریع(VFTO )تعیینشده است . پس از آن، مدلسازی و شبیه سازی یک IPC نمونه توسط نرم افزار EMTP صورت گرفته است، و اضافه ولتاژهای بین دیسکها و بین حلقه ها محاسبه گردیده اند . بعنوان یک نتیجه کلی احتمال وقوع یک رزونانس قوی در حوالی فرکانسهای /.۵ MHz و ۱ MHz دیده شده است