سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین کاظمی کارگر – گروه برق دانشگاه زنجان دانشگاه زنجان – دانشکده فنی – زنجان – ایران
سید عمید الدین موسوی – مؤسسة تحقیقات ترانسفورماتور ایران، دانشگاه زنجان – دانشکده فنی – زنجا
محسن فریدی – مؤسسة تحقیقات ترانسفورماتور ایران

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید برای کنترل زاویه چـرخش پـره ها در سیستم توربین بادی در شرایط جوی ناپایـدار و نـویزی ارائه میگردد و نشان داده میشود که سیستم کنترلی ارائـه شـده میتواند قدرت خروجی تـوربین را بـه نحـو مطلویـب کنتـرل نماید و به پایـداری تـوربین بـادی و رگولاسـیون بهتـر تـوان خروجی سیستم کمک نمایـد . در ایـن مقالـه سیسـتم ک نترلـی پیشنهادی با توربینهای بادی با زاویه پـره ثابـت مقایسـه شـده است . همچنین بـرای مدلسـازی از اطلاعـات واقعـی تـوربین بادی مدل V47 Vestats و مدل باد نـویزی در منطقـه منجیـل استفاده شده است .