سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سپهر صنایع – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه
وحید مهدیخانی – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه

چکیده:

پاشش بخار در محفظه احتراق تـوربین گـاز، باعـث افـزایش قدرت تولیدی می گردد و لذا مدلسازی و بهینه سـازی سـیکل نیروگاه گازی با پاشش بخار در محفظه احتـراق بـرای تولیـد مقدار قدرت خروجی مشـخص مـورد توجـه بخـش صـنعت کشورها می باشد . در این مقاله پس از مدلسازی سیکل توربین گازی ذکر شده شامل بخشـهای کمپرسـور، تـوربین، محفظـه احتراق بویلر بازیافت حرارت HRSG ، به کمک تعریـف یـک تابع هدف شامل سرمایه گذاری اولیه، هزینه سوخت مصـرفی، پارامترهای طراحی بهینه برای تولید قدرت مشخص مورد نیاز بدست آمده اند . مقادیر عددی این پارامترهـای طراحـی شـامل دمای ورودی بـه تـوربین ) ) T 3 ، نسـبت فشـار در کمپرسـور، بــازده آیزنتروپیــک کمپرســور و تــوربین، اختلاف دمای پینچ در ( Tpp ) و نـرخ جرمـی بخـارHRSG ، و نـرخ جرمـی بخـار و هوا می باشد.