سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حیدر انصاری فر – کارشناس ارشد مهندسی دریا، دستیار پژوهشی پژوهشکده هوادریا
محمدرحیم همتیان – استادیار بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز
ایرج رجبی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این تحقیق روشی خاص جهت مدلسازی اتصالات پیچ و پرچ در حالت دو بعدی ارائه گردیده است . مشخصه هـای بـارز این روش، استفاده از نیروهای جسمی (Body force) جهت مدلسازی نیروی انتقـالی توسـط پـرچ ، اسـتفاده از المانهـای تنش صفحه ای جهت مدلسازی پرچ و ورق و المانهای تماس (Contact elements) نقطه روی نقطه جهـت اعمـال اثـرات متقابل پرچ و ورق می باشد . روشهای تحلیلی فقط برای حل مسائل اتصال بدون اصطکاک کاربرد دارند که در ایـن زمینـه نیز محاسبات به سختی انجام می شود . پس از مقایسة نتایج روش پیشنهادی این تحقیق با نتایج تحلیلی تأثیر پارامترهای اصطکاک و لقی در اتصالات پیچ و پرچ مورد بررسی قرار گرفته است . افزایش ایـن دو پـارامتر موجـب افـزایش مـاکزیمم تنشهای تماسی قائم و اصطکاکی، تنش وان مایسز و همچنین ماکزیمم جابجایی مدل می گردد .