سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

همایون مشگین کلک – دانشکده مهندسی برق دانشگاه تفرش

چکیده:

نیروهای الکترومغناطیسی در ماشین های الکتریکـی منشـاء ارتعاش و نویز هستند . تخمین این نیروها لازم اسـت چونکـه اثرات مغناطیسی – مکانیکی آنها در طراحی ، ساخت ، و قابلیت اطمینان ماشین های الکتریکی بسیار مهـم اسـت . از آنجـا کـه امــروزه اســتفاده از مغنــاطیس دائــم در ســاخت موتورهــای الکتریکی رو بـه گسـترش اسـت تحقیـق بـر روی مدلسـازی ماشین هایی که در ساختار آنها از مغناطیس دائم اسـتفاده مـی شود، از اهمیت بیشتری برخوردار شده اسـت . در ایـن مقالـه مدلسازی و تحلیل ماشین سنکرون مغنـاطیس دائـم بـا روش مدار معادل مغناطیسی ارائه می شود که بدلیل دخالت شـرایط هندسی و مغناطیسی ماشین در مدلسازی ، زمینه تحلیل کیفی و کمی مناسبی را از ارتعاشات الکترومغناطیسـی ماشـین فـراهم می آورد