سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

چکیده:

چندین عامل باعث تخریب ساختار لوله های آب چدنی یا فلزهای لوله شومی شوند که از نظر تخریب و خوردگی مورد اهمیت است. متدهای مرسوم زیادی برای جلوگیری از تحریب و خوردگی وجود دارد که این روشها وابسته به خصوصیات خاک می باشد که برای یک نمونه خاک مشخصه های مخصوص خاک در مورد اثر گذاری روی تخریب مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. در این مقاله با استفاده از منطقه دودویی با دسته بندی های خاک به دو دسته تخرحیب گر و غیر تخریب گر شبیه سازی انجام می شود. منطق فازی یک منطق دو دویی را به این مقوله در تشخیص پدیده های طبیعی در جایی که هر خصوصیت مقادیر مشخصی از اطلاعات در بین عدد ۱/۰را دارد می افزاید. هدف اصلی در مقاله حاضر بهبود و پیشرفت منطق فازی در یک سیستم خبره با توانایی جلوگیری از بدتر شدن وضعیت لوله های چدنی یا از جنس فلزهای لوله شو آب با توجه به خصوصیت خاک می باشد. در این سیستم منطق فازی با توجه به یک سری قوانین اگر در نتیجه با توجه به خصوصیات خاک مخرب عمل می کند این منطق فازی شامل یک سری داده های است که به صورت متغیر زبانی تعریف شده اند و با توجه به خصوصیات خاک متفاوت است. و همچنین از قوانینی استفاده می شود که حاکم بر روابط این متغیرها است. در نتیجه این سیستم از مدل خطی برای تخریب شدن لوله های متالیکی استفاده می کند. این مقاله یک مطالعه ای روی لوله های چدنی و به کارگیری سیستم منطق فازی خبره و هوشمند را پیشنهاد می کند.