سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین کاظمی کارگر – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان، دانشگاه زنجان – دانشکده مهندسی
ایمان دهستانی کلاگر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان – دانشکده مهندسی

چکیده:

با توجه به نفوذ هرچـه بیشـتر نیروگاههـای بـادی , مدلسـازی مناسب توربین بادی در سیستم قـدرت اجتنـاب ناپـذیر بنظـر میرسد . از آنجائیکه تعیـین نوسـانات زیـر سـنکرون در رفتـار دینامیکی سیستم قدرت تاثیرگذار است . لذا در ایـن مقالـه بـه تعیین فرکانسهای پیچشی یک تـوربین بـادی واقعـی و نحـوه مدلسازی و ساده سـازیهای مـدل تـوربین پرداختـه میشـود و نشان داده میشود که میتوان از کدام یـک از المانهـای تـوربین بادی در تعیین فرکانسهای پیچشی صـرفنظر نمـود و از مـدل ساده تری استفاده کـرد . در ایـن تحقیـق از اطلاعـات عملـی توربین بادی ژنراتور القائی قفس سنجابی از نوع V47 ساخت شرکت VESTAS با قدرت ۶۶۰ کیلووات استفاده شده که در نیروگاه منجیل و دیزباد در ایران در حال بهره برداری میباشند . همچنـــــین از نـــــرم افـــــزار Mechanical Desktop وMATLABAB جهــت بررســی و تعیــین مــدهای فرکانســیاستفاده گردیده است . نتایج بدست آمده نشان میدهد که یکـی از فرکانسهای پیچشی توربین بادی مورد مطالعـه در نزدیکـی
فرکانس چرخش پره ها قرار دارد و ممکن است عامل خراب شدن گیربکسهای توربینهای بادی در منجیل باشـند، همچنـین شــفت اصــلی تــوربین مــؤثرترین عامــل بــر مقــدار فرکــانس نوسانات پیچشی در توربین بادی است .