سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فریدون وفایی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین توسی
فاضل ایرانمنش – مربی پژوهشی مرکز حفاظت خاک و آبخیزداری ، GIS, RS
سیدامیر ناصر هراتی – کارشناس ارشد محیط زیست، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین توسی

چکیده:

خلیج فارس و کشورهای حاشیه آن دارای منابع عظیم نفت و گاز میباشند . که با توجه به ارزان بودن انرژی نفت، آمار ترافیک دریایی منطقه حک ایت از تراف یک سنگین نفتکشها در این منطقه دارد . این آلودگی ناشی از نشت چاهها، لوله های انتقال و نفتکشهای غول پیکر می باشد . که در زم انهای مختلف شاهد آن بوده ایم . با توجه به اثرات زیانبار و مخرب آلودگی نفتی بر محیط زیست دریایی، مدلهای مختلفی برای پیش بینی حرکت لکه نفتی توسط محققین بیان گردیده . در این تحقیق با استفاده از اطلاعات ماهوارهNOAA ، در پخش لکه نفتی ناشی از نشت چاههای کویت (سال ۱۹۹۱ )، مدل پخش لکه نفتی در خلیج فارس ارائه شده است. با توجه به اطلاعات هیدروگرافی و هیدرودینامیکی (باد، موج، جزر و مد منطقه ) و محاسبه اطلا عات جریان منطقه مکانیزم پخش لکه نفتی مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین برای ارزیابی دقیقتر از پخش لکه، با استفاده از نرم افزار MIKE21، حرکت لکه مورد ردیابی قرار گرفته و نتایج با مدل بدست آمده از اطلاعات ماهواره ای در این تحقیق وچند مدل دیگر مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته است.