سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین داوری – دانشجوی کارشناسی دانشگاه مازندران

چکیده:

مدلسازی شبیه سازی ماکروسپیک ) Microscopic simulation modeling در سالهای اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است . این روش راهی مطمئن و موثر در رابطه با Intelligent Vehicle-Highway System (IVHS) ارائه می دهد . روشهای معین ) ) deterministic معمول حالت سازگار سیستم را در نظر می گیرند که از اعتبار مدل می کاهد . ولی با Fuzzy Logic motorway استفاده از روشهای فازی می توان بر این مشکل غلبه نمود . این مقاله یک مدل فازی به نامSimulation Model(FLOWSIM) را ارائه می دهد . این مقاله در زمینه مجموعه های فازی و سیستم برای رانندگان دربزرگراهها، تنظیم مجموعه های فازی و بررسی اعتبار مدل کار نموده است . نتایج بررسی اعتبار مدل نشان می دهد که مدل فازی در نظر گرفته شده سیستم واقعی را به صورت قابل قبولی شبیه سازی می نماید و در مقایسه با مدلهای معین نظیرMISSION و Gipps ،GHR نتایج بهتری می دهد .