سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیما فرخزاد ارشاد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
سیدعلی پورموسوی کانی – دانشکده مهندسی برق، قطب علمی قدرت، آزمایشگاه انرژیهای تجدیدپذیر . ته

چکیده:

در این مطالعه مدل دینامیکی جامع سیستم پیل سوختی از نوعPEM با ذخیره ساز هیدروژن جهت کاربردهای تولید پراکنـدهارائــه شــده اســت . بــا شــبیه ســازی هــای صــورت گرفتــه،
امکان سنجی فنی ا ستفاده از مولد پیل سوختی جهـت اسـتفاده در مصــارف خــانگی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت . در مدلسازی صورت گرفته برای پیل سوختی، اثرات تغییرات دما و اثر خازنی لایه دوگان لحاظ شده اسـت . از یـک اینـورتر ۴ AC خروجـی سیسـتم بـه DC پالسه تکفاز برای تبدیل ولتـاژ استفاده گردید . همچنین، کنترلر PID برای کنترل دبـی جرمـی هیدروژن و اکسیژن ورودی پیل سوختی، جهت بهبـود پاسـخ حالت گذرا و ماندگار ولتاژ خروجی در پاسخ بـه اغتشاشـات اعمالی به بار به کارگرفته شده است . برای تثبیـت ولتـاژ پیـل سوختی از ابرخازن بهره گرفته شده است . شـبیه سـازی هـا در محیط MATLAB/SIMULINK صورت گرفته است . بررسی نتایج نشان می دهد کـه تعقیـب بـار و تثبیـت ولتـاژ بـه نحـو مطلــوبی صــورت گرفتــه اســت . سیســتم پیشــنهادی از یــک الکترولایزر جهت تولید هیدروژن استفاده می کند و بـا ذخیـره هیدروژن تولیدی نیازی به استفاده از باتری برای ذخیره سازی ندارد . بنابراین در کاربردهای دور از شبکه مناسب می باشد .