سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا آران – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
عطا اله سلطانی گوهرریزی – استادیار بخش مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیر صرافی – استادیار بخش مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به ا ینکه تولید صنعتی بیکربنات سدیم تصفیه شده در برجهای حبابی با مقیاس بزرگ انجام می گیرد، هدف اصلی این تحقیق مدلسازی و شبیه سازی فرآیند تولید بیکربنات سدیم (جوش شیرین) در راکتورهای برج حبابی است. مدل مربوطه که بر اساس معادلات موازنه جرم برای سه فاز (مایع، جامد و گاز) و تئوری نفوذ تجدید سطح برای انتقال جرم از فاز گاز به فاز مایع استوار است با مجموعه ای از واکنش های شیمیایی همراه شده تا جذب بواسطه انتقال جرم و واکنش های شیمیایی را محاسبه نماید . برای اثبات صحت مدل ، داده های عملیاتی واحد جوش ش یرین پتروشیمی شیراز با نتایج حاصل از شبیه سازی، مطابق با طراحی برجهای حبابی و شرایط عملیاتی واحد مقایسه شده اند و تطابق خوبی بین نتایج مدل با داده های عملیاتی مشاهده شد.