سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فهیمه عرب – دانشکده فنی نوشیروانی دفتر معاونت آموزشی و دانشجویی
علی اصغر قریشی – دانشکده فنی نوشیروانی دفتر معاونت آموزشی و دانشجویی

چکیده:

جهت امتحان نمودن توانایی برجهای آکنده غیر همجهت در رساندن غلظت آلاینده های فرار آلی به محدوده مجاز، یک مدل ریاضی برای توصیف فرایند انتقال جرم واقع شونده در داخل سیستم بر اساس مقاومتهای سری در دو فاز مایع و گاز ارائه گردی د. تعادل بخار- مایع موردنیاز جهت استفاده در مدل بوسیله ضرایب هنری بصورت تابعی از دما بدست آورده شد در حالیکه جهت تخمین ضرایب انتقال جرم در فازگاز و مایع از معادله ondaاستفاده گردی د. برای تخمین سایر خواص فیزیکی مورد نیاز بهترین معادلات موجود در مراجع علمی مورد استفاده قرار گرف ت. معادلات توصیف کننده مدل شامل مجموعه معادلات جبری و دیفرانسیل معمولی به روش عددی حل گردید . نتایج بدست آمده بیانگر توافقی خوبی بین اطلاعات تجربی موجود در منابع علمی ومقادیر پیش بینی شده بوده به طوریکه حداکثر اختلاف از ١١ % تجاوز نمی کند. آنالیز حساسیت بر مبنای مدل توسعه یافته جهت بر آوردن تاثیر متغیرهای مهم عملیاتی مانند دما، فشار، نسبت هو ا/آب و… بر روی راندمان جداسازی صورت گرفت. نتایج بیانگر روند منطقی و قابل قبولی در مورد کلیه متغیرهای امتحان شده می باشد