سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا اکبری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
همایون مشگین کلک – دانشگاه تفرش
جعفر میلی منفرد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سمیه السادات موسوی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بر اثر خطاهای مربوط به عیوب بلبرینگها , محور رتور جابجا شده و عدم تقارن در راستای طولی ماشین به وجود می آید . در این شرا یط در حالت کل ی , محور رتور مواز ی محور استاتور
نیست و هر یک از دو انتها ی رتو ر به اندازه ها ی مختلف ممکن است جابجا شده باشد . در این مقاله مدل هندسی جامعی جهت محاسبه اندوکتانسهای ماشینهای القایی در حالت کل ی جابجایی محور رتور ارائه شده است . نشان داده شده است که هرگونه عدن تقارن ناش ی از جابجا یی محور رتور را م ی توان به صورت خروج از مرکزیت توام با عدم همراستا یی مدل کرد . سپس ماشین القایی نمونه در حالات مختلف جابجایی محور شبیه سازی شده است . نتایج آزمایشگا هی مدل پیشنهادی را تایید می کند