سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افشین لشکرآرا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
محمد مهدی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
سیدعلی نبوی نیاکی – دانشگاه مازندران

چکیده:

در این مقاله با بکارگیری ترانسفورماتو ر با تپ چنجر معمولی و یک کنترل گر یکپارچه توان یک آرایش ترکیبی از ادوات FACTS تحت عنوان کنترل گر یکپارچه توان بهینهOUPFC)1( معرفی خواهد شد. به منظور بررسی تاثیرOUPFC بر پخش بار شبکه قدرت و کاهش تلفات، مدلتزریق توان OUPFC که مدل مناسبی جهت مطالعات تو ا ن می باشد، معرفی و روش وارد کردن آن در محاسبات پخش بار نیوتن – رافسون ارائه می شود. با قرار دادن OUPFC در خطوط مختلف شبکه نمونه ٣٠ شینه IEEE و با استفاده از نرم افزار MATLAB به بررسی تاثیر شاخه های سری و موازی بر پخش بار و کاهش تلفات کل شبکه در هر حالت پ رداخته می شود . در نهایت با استفاده از نتایج شبیه سازی و با در نظرگرفتن ساختار و پارامترهای شبکه ، بهترین انتخاب برای نصب OUPFC به منظور حصول حداقل تلفات، پیشنهاد خواهد شد