سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب ا… نصیری – استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
علی ادریسی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

افزایش ابعاد و وزن کامیون ها در چند دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته است . عدم وجود استانداردها، قوانین ونظارت کافی برای این وسایل نقلیه در را ه ها باعث بروز خسارات و تلفات زیادی توسط آنها شده است . در این مقاله رابطه بین شدت تصادفات کامیونها با خصوصیات ترافیکی، راننده، وسیله نقلیه، طرح هندسی، نحوه تصادف و شرایط محیطی درجاد ههای دوخطه برون شهری و نهایتًا شناسایی عوامل مؤثر در بروز تصاد فات بررسی شده است. در این راستا سعی شده است با تهیه آمار تصادفات کامیونها و استفاده از مدلهای لوجیت و شبکه های عصبی به روابط مناسب دست یافت . نتایج بدست آمده نشان می دهد، عواملی نظیر خستگی راننده، تصادفات جلو به جلو، عدم توانایی کنترل وسیله، تجاوز از سرعت مجاز و … در افزایش شدت تصادفات و عواملی نظیر هوای برفی و …. در کاهش شدت تصادفات وسایل نقلیه سنگین درجاد ههای دوخطه برون شهری مؤثر میباشند.