سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا علیزاده پهلوانی – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس شولائی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این مقاله مدل فشرده کویل ابررسانای ذخیره ساز انرژی مغناطیسی (SMES) 1 را ارائه می کند . پارامترهای این مدل با استفاده از نمونه برداری از نتایج آزمایشگاه ی و الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی شناسایی می شود . مقایسه مقادیر پارامترها ی شناسایی شده با پارامترها ی استخراج شده از تحل یل هندس ی مدل ، بیان می دارد که الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی (RLS) 2بدون نیاز به تعیین حدود صفر و قطب تابع شبکه توانای ی بسیار بالایی در شناسای ی مقادیر پارامترها ی مدلهای واقعی از روی نتایج آزمایشگاهی که با نویز همراه هستند را دارا می باشد .