سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدحسین مهربان جهرمی – کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشکدة مهندسی دانشگاه شیراز , گروه مهندسی
فریدون شعبانی نیا – استادیار مهندسی برق، دانشکدة مهندسی دانشگاه شیراز , گروه مهندسی برق –

چکیده:

در این مقاله نیروگـاه خورشـیدی معرفـی و عملکـرد سـیکل روغن ومزرعه کل کتور آن تحلیل می شود . در سـیکل روغـن انرژی خورشیدی به انرژی گرمایی و سیکل بخار نیروگاه کـه بر مبنای بخار فوق اشباع، تولید بـرق مـی کنـد . در اینجـا دو مدل ارائه می شود ، یکـی مـدل غیـر خطـی کـه بـر اسـاس معادلات حاکم بر سیستم و قوانین انتقال انرژی بدسـت مـی آید ودیگری مدل خطی کـه بـا اسـتفاده از داده هـای واقعـی نیروگاه باروش ARX بدست می آید . در پایان مـد لهـای بدست امده را مورد ارزیابی ومقایسه ریاقرار میدهیم