سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد اسدی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه تهران ایران
مهدی داورپناه – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه تهران ایران
مجید صنایع پسند – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه تهران ایران

چکیده:

در این مقاله سه روش مختلف تحلیل استاتیک پایداری ولتاژ شامل روشهای تحلیل مدال، تحلیـل سـریع VCPI و تحلیـل سریع FVSI مورد بررسی قرار گرفته و هر سه روش بـر روی شبکه قدرت ۷۶ شینه خراسان پیاده سـازی شـده انـد . سـپس عملکرد هر سه روش در حالتهای مختلف بار گیر ی شبکه تـا مرز ناپایداری ارزیابی و مقایسه شده است که بر اساس آن می توان بـه طـور نسـبی روش مناسـب و قابـل اطمینـان تحلیـل پایداری استاتیک ولتاژ در وضعیت فعلـی شـبکه را شناسـایی نمود . لازم به ذکـر اسـت مبنـای مقایسـه روشـهای مختلـف، خطوط و باسهای بحرانی شبکه خراسان بوده است