سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سیدحسین میرموسوی – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه زنجان

چکیده:
در این مطالعه با استفاده از تحلیل های سری زمانی، دمای سالانه ایستگاه همدان (۲۰۱۳-۱۹۶۶) طی ۵۳ سال پس از کنترل کیفی و عدم وجود استقلال در داده ها مورد بررسی قرار گرفت و از طریق مدل ARIMA دما تا سال ۲۰۲۵ برآورد گردید. در بررسی مدل (p d q)ARIMA، پس از تعیین مقدار روند درجه دو در الگوسازی چندجمله ای، بر اساس شاخک های معنادار خ ود همبستگی و خود همبستگی جزئی، د و الگوی (۲ ۲ ۰) و (۰ ۲ ۴) مناسب تشخیص داده شد که با توجه به معیار AIC و واریانس باقی مانده ها الگوی (۲ ۲ ۰) = M1 الگوی برتر شناخته گردید. در نهایت بر اساس الگو (M1) دمای سالانه همدان تا سال ۲۰۲۵ برآورد گردید. نتایج حاکی از آن است روند دمای ایستگاه همدان افزایش معنی داری دارد و با توجه به طولانی دوره آماری می توان تأثیر پدیده گرمایش جهانی را در دمای این ایستگاه محتمل دانست.